เงื่อนไขรับประกันออนไลน์

เงื่อนไขการรับประกันสินค้าและการบริการออนไลน์

นโยบายและเงื่อนไขของการบริการ Service

โรงพยาบาลรามคำแหง2  ระบุข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ (Service) โดยบริษัทฯ จะยึดถือปฏิบัติต่อลูกค้าทุกท่านโดยเสมอภาค  บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


นโยบายแลเเงื่อนไขการรับประกันสินค้าเวชภัณ์และเครื่องมือแพทย์

การรับประกันสินค้าจากผู้ผลิต ตามมาตรฐานการใช้งาน 1 ปี  สำหรับสินค้าทุกประเภท หรือ ตามประเภทสินค้า นับตั้งแต่วันที่ได้ระบุไว้ในใบเสร็จรับเงิน

เงื่อนไข การรับประกันสินค้าและอุปกรณ์เสริมต่างๆ จะได้รับการรับประกัน ภายใต้อาการชำรุดที่เกิดจากความผิดพลาดของตัวเครื่อง หรือสินค้าอันเนื่องมาจากความผิดพลาดจากการผลิตเท่านั้นซึ่งเกิดจากการใช้งานปกติ ตามข้อกำหนดการใช้งานของสินค้า ผลิตภัณฑ์ ตามที่ได้ถูกระบุไว้ในคู่มือการใช้งาน หรือ เอกสารแสดงรายการสินค้า ที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์

ลูกค้าจะต้องนำใบเสร็จมาและใบรับประกันสินค้ายืนยันกับ บริษัทฯ สินค้าต้องมีสติ๊กเกอร์ และหมายเลขประจำตัวสินค้า (Serial No……) 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เงื่อนไขการรับประกัน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


ความเสียหายของสินค้าและอุปกรณ์ ที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน

ความเสียหาย หรือความผิดปกติ ที่ตัวสินค้าอันไม่ได้เกิดจากการผลิต เช่น

1.1 ความเสียหาย หรือความผิดปกติ ที่เกิดจาก

 -  อุบัติเหตุ เช่น การตกแตก หรือ ตกบิ่น,

 -  ภัยธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้, น้ำท่วม ฟ้าผ่า, หรือ แผ่นดินไหว

 -  หรือ สัตว์ต่างๆ ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน

1.2 ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานสินค้า หรือการเก็บรักษา ที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขคู่มือการใช้งาน หรือ เอกสารแสดงรายการสินค้าที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ เช่น มีรอยสนิม, มีคราบกาว, คราบน้ำ, คราบมูลสัตว์

สภาพภายนอกของสินค้าผิดเพี้ยน ชำรุด เช่น รอยขีดข่วน, บุบ, ไหม้, งอ, ทะลุ, หรือรอยสีผิดเพี้ยน ถือว่าสิ้นสุดระยะการรับประกัน

หมายเลขประจำตัวสินค้า (Serial No……) หรือ หมายเลขที่ติดบนตัวเครื่องเลือนหาย จางหาย ชำรุด ถือว่าสิ้นสุดระยะการรับประกัน

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เงื่อนไขการรับประกัน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า