นโยบายส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว


        โรงพยาบาลรามคำแหง2 ขอรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของท่าน เนื่องจากการเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดได้จะต้องผ่านการกรอกรหัสทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลอันเป็นความลับของท่านเกิดการรั่วไหล  ข้อมูลที่ผู้ลงทะเบียนได้ให้ไว้แก่ทางบริษัทฯ โดยการกรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนในครั้งนี้ ถือเป็นการที่ท่านยินยอมให้ข้อมูลอันเป็นจริง และยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลดังกล่าว เพื่อใช้ในการนำเสนอสินค้า/บริการ และกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทฯ ในอนาคตต่อไป ทางบริษัทฯ ขอรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของท่าน โดยทางบริษัทฯ จะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลของท่านแก่บุคคลภายนอก ทั้งนี้ หากต้องการให้ทางบริษัทฯ นำข้อมูลของท่านออกจากระบบ หรือแก้ไขข้อมูล ท่านสามารถแจ้งได้ที่

Line Official:@ram2ผู้ใช้บริการได้รับรู้เเละยินยอมให้ใช้ข้อมูลที่ให้ไว้ในการลงทะเบียน  และยอมรับให้ทางบริษัทใช้ข้อมูลนั้นๆ ได้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัว       

การปกป้องรักษาข้อมูลเป็นเรื่องเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจ ความเป็นส่วนตัวของคุณถือเป็นเรื่องสำคัญของเรา เราจึงจะใช้ชื่อหรือข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณ เพียงเฉพาะสำหรับกิจการที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้น เราจะจัดเก็บข้อมูลเพียงเท่าที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการดังกล่าว และเราจะจัดเก็บเพียงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อทางธุรกิจระหว่างคุณกับเราเท่านั้น

เราจะเก็บรักษาข้อมูลของคุณในระยะเวลาเพียงเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำหรือในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลนั้นๆ

คุณสามารถเข้าถึงหรือเยี่ยมชมเว็บไซต์และเลือกชมสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนตัวใดๆ ระหว่างที่คุณเยี่ยมชมสถานะของคุณจะไม่เป็นที่เปิดเผย และเราจะไม่สามารถระบุตัวตนของคุณได้ตลอดเวลาที่คุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เว้นแต่คุณจะได้มีบัญชีบนเว็บไซต์และคุณได้เข้าสู่ระบบโดยใช้ชื่อบัญชีและรหัสผ่าน

การจัดเก็บข้อมูลส่วนตัว


ข้อมูลที่เราจัดเก็บอาจรวมถึงข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ของคุณ

 • ชื่อ
 • สถานที่จัดส่งสินค้า
 • อีเมล
 • เบอร์โทรศัพท์
 • วันเดือนปีเกิด
 • เพศ

คุณจะต้องจัดส่งข้อมูลให้แก่เรา ตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของเรา หรือจัดส่งเข้าสู่เว็บไซต์เท่านั้น และข้อมูลดังกล่าวจะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแท้จริงครบถ้วน และไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดใดๆ คุณจะต้องอัพเดทข้อมูลของคุณให้เป็นปัจจุบัน และแจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ เราสงวนสิทธิ์ที่จะร้องขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบยืนยันว่าข้อมูลที่คุณให้มานั้นถูกต้อง

เราจะสามารถจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณหากคุณส่งมอบข้อมูลให้เราด้วยความสมัครใจของคุณเท่านั้น หากคุณเลือกจะไม่ส่งข้อมูลส่วนตัวของคุณให้แก่เราหรือเลือกที่จะเพิกถอนความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณ เราอาจไม่สามารถให้บริการของเราแก่คุณได้

หากคุณได้ส่งมอบข้อมูลของบุคคลภายนอกให้แก่เรา เราจะถือว่าคุณได้รับความยินยอมหรือได้รับอนุญาตจากบุคคลภายนอกผู้เกี่ยวข้องที่จะเปิดเผยและส่งมอบข้อมูลส่วนตัวนั้นๆ แก่เรา

การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว


เราจะใช้ข้อมูลส่วนที่เราได้รับจากคุณหรือส่งต่อแก่บุคคลภายนอก (รวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้บริการภายนอก ผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก) เพื่อประโยชน์ของกิจการทั้งหมดหรือแต่บางส่วนดังจะได้กล่าวต่อไปนี้

เพื่อดำเนินการหรือสนับสนุนการใช้บริการ และ/หรือ การใช้เว็บไซต์เพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อของคุณ

เพื่อการจัดส่งสินค้าที่คุณได้ซื้อผ่านทางเว็บไซต์ เราอาจส่งต่อข้อมูลส่วนตัวของคุณแก่บุคคลภายนอกเพื่อการจัดส่งสินค้าให้แก่คุณ

เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลและตรวจสอบกับบุคคลภายนอกเพื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูล

เพื่อการวิเคราะห์สถิติและพฤติกรรมของผู้ใช้

เพื่อส่งข่าวสารทางการตลาดและโปรโมชั่นต่างๆ ที่เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของเรา

เราอาจใช้ข้อมูลการติดต่อของคุณเพื่อส่งเอกสารข่าวสารจากเราหรือจากบริษัทที่เกี่ยวข้องของเรา

การอัพเดทหรือปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวของคุณ


คุณสามารถอัพเดทหรือปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวของคุณได้ตลอดเวลาโดยการเข้าสู่บัญชีการใช้บริการของคุณบนเว็บไซต์ของเรา หากคุณไม่มีบัญชีการใช้บริการกับเราคุณอาจทำการอัพเดทหรือปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวได้โดยการติดต่อเราผ่านทางอีเมลที่ระบุไว้ข้างใต้นี้

เราจะดำเนินการส่งข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับการปรับเปลี่ยนแล้วแก่บุคคลภายนอกหรือบริษัทในเครือที่เราได้แบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของคุณ หากข้อมูลส่วนตัวของคุณยังคงจำเป็นต่อกิจการที่กล่าวไว้ข้างบน


การเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณ


หากคุณมีบัญชีการใช้บริการกับเรา คุณอาจเข้าดูรายละเอียดเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าของคุณ โดยการเข้าสู่ระบบบัญชีการใช้บริการของคุณบนเว็บไซต์ ในนั้นคุณจะสามารถเรียกดูรายละเอียดเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าที่สมบูรณ์แล้วหรือที่ยังคงค้างอยู่ หรือที่จะได้ส่งสินค้าให้คุณในเวลาอันสั้น และสามารถจัดการข้อมูลที่อยู่การส่งสินค้า คุณตกลงที่จะจัดการชื่อบัญชี รหัสผ่าน และรายละเอียดการสั่งซื้อสินค้าเป็นความลับ และจะไม่เปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาต เราไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการใช้ชื่อบัญชี รหัสผ่าน และรายละเอียดการสั่งซื้อสินค้าในทางที่ผิด


ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของคุณ


เรารับรองว่าข้อมูลที่จัดเก็บทั้งหมดจะถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัย เราป้องกันข้อมูลส่วนตัวของคุณโดย

 • จำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว
 • จัดให้มีวิธีการทางเทคโนโลยีเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต
 • จัดการทำลายข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อความปลอดภัยเมื่อข้อมูลดังกล่าวไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ทางกฎหมายและธุรกิจอีกต่อไป

รหัสผ่านของคุณเป็นกุญแจสำหรับบัญชีการใช้บริการของคุณ กรุณาใช้ตัวเลข ตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ที่แตกต่างกัน และไม่แบ่งปันรหัสผ่านแก่ผู้อื่น หากคุณได้แบ่งปันรหัสผ่านแก่ผู้อื่น คุณจะรับผิดชอบต่อการกระทำต่างๆ ที่ได้กระทำลงในนามหรือผ่านทางบัญชีการใช้บริการของคุณและผลที่ตามมา หากคุณไม่สามารถควบคุมรหัสผ่านของคุณได้ คุณอาจไม่สามารถควบคุมข้อมูลส่วนตัวของคุณหรือข้อมูลอื่นๆ ที่ส่งให้แก่เรา คุณอาจต้องยอมรับนิติกรรมใดๆ ที่ทำลงในนามของคุณ ดังนั้นหากรหัสผ่านของคุณถูกเปิดเผยหรือไม่เป็นความลับอีกต่อไปไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือคุณมีเหตุที่อาจเชื่อได้ว่ารหัสผ่านนั้นถูกเปิดเผยหรือไม่เป็นความลับอีกต่อไป คุณควรที่จะติดต่อเราและเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณ เราขอเตือนให้คุณออกจากระบบบัญชีการใช้บริการ (log off) และปิดบราวเซอร์ (Browser) ทุกครั้งที่คุณใช้คอมพิวเตอร์สาธารณะ

ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตอาจจะใช้โปรแกรมคุกกี้ (cookies) หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกันเพื่อจัดเก็บข้อมูล เพื่อช่วยให้เราสามารถมีการบริการที่ดีขึ้น เร็วขึ้น ปลอดภัยขึ้น และเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ เมื่อคุณใช้บริการ และ/หรือเข้าสู่เว็บไซต์

เมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราจะทำการจดจำและบันทึกข้อมูลที่บราวเซอร์ของคุณส่งเข้ามาโดยอัตโนมัติ ข้อมูลเหล่านี้อาจหมายรวมถึง

 • ที่อยู่ ไอพี แอดเดรส (IP address) ของคอมพิวเตอร์ของท่าน
 • ชนิดของบราวเซอร์ของคุณ
 • หน้าเว็บไซต์ที่คุณเข้าถึงก่อนที่คุณจะเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา
 • หน้าเว็บไซต์ที่คุณเข้าชมในเว็บไซต์ของเรา
 • จำนวนเวลาที่คุณใช้ในการชมหน้าเว็บไซต์ดังกล่าว สินค้าหรือข้อมูลที่คุณค้นหาเว็บไซต์ เวลาเข้าชมวันที่ และข้อมูลทางสถิติอื่นๆ
ข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ จะถูกจัดเก็บเพื่อการวิเคราะห์และประเมินเพื่อช่วยให้เราพัฒนาการบริการและสินค้าที่เราจัดหาให้ดีขึ้น

โปรแกรมคุกกี้ (cookies) เป็นข้อมูลไฟล์ตัวอักษรขนาดเล็ก (โดยปกติจะมีเพียงตัวอักษรและตัวเลข) ที่จัดวางไว้บนหน่วยความจำของบราวเซอร์ของคุณหรือบนอุปกรณ์ของคุณเมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์หรือเรียกดูข้อความ โปรแกรมนี้ช่วยให้เราจดจำอุปกรณ์หรือบราวเซอร์โดยจำเพาะได้ และช่วยให้เราสามารถจัดทำเนื้อหาให้เหมาะสมกับความสนใจส่วนบุคคลของคุณได้รวดเร็วขึ้น และช่วยให้การบริการเป็นประโยชน์ต่อคุณมากขึ้น

สิทธิของ RAM2 Health Mart

คุณรับทราบและตกลงว่า RAM2 Health Mart มีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวแก่หน่วยงานผู้มีอำนาจทางกฎหมาย หน่วยงานการกำกับควบคุมดูแล หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเกี่ยวกับภาษี หน่วยงานในการบังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเจ้าของสิทธิต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หากเรามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณนั้นจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามหน้าที่ ความรับผิดขอบ การจัดการและข้อตกลง ไม่ว่าโดยสมัครใจหรือการบังคับ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ความร่วมมือกับคำสั่ง การสอบสวน และ/หรือการร้องขอในรูปแบบต่างๆ ของหน่วยงานนั้นๆ ภายใต้การบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คุณตกลงว่าจะไม่ฟ้องร้องดำเนินคดีหรือดำเนินการใดๆ ต่อ RAM2  Health Mart และสละสิทธิเรียกร้องหรือสิทธิอื่นใดอันมี RAM2  Health Mart  ที่อาจเกิดขึ้นจากการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น

การติดต่อเรา

กรุณาติดต่อเรา (และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล) ได้ผ่านทางอีเมล : information@ram2-hosp.com